Sportspecifiqstudio
Algemene voorwaarden
Sportspecifiqstudio
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sportspecifiq Next Level Performance Studio

1. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2. Bij verlies van de toegangscode of lidmaatschapspas wordt per gebeurtenis 10,- Euro in rekening gebracht.

3. De eerste betaling is na datum van ondertekening van de overeenkomst. Deze wordt pro-rato berekend en loopt tot aan de eerste van de volgende maand. De abonnementsduur start vervolgens op de eerste van die volgende maand en wordt aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde tijd.

4. De automatische afschrijvingen van de verschuldigde bedragen vinden plaats in de laatste week van elke maand van het door de klant opgegeven bankrekeningnummer en bij vooruitbetaling.

5. Abonnementsgeld wordt niet terugbetaald, ook niet wanneer Sportspecifiq Next Level Performance Studio, door omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, tijdelijk haar deuren moet sluiten.

6. Sportspecifiq Next Level Performance Studio heeft het recht haar prijzen te wijzigen.

7. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan u de toegang tot Sportspecifiq Next Level Performance Studio worden ontzegd.

8. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan een incassoprocedure opgestart worden voor het innen van de verschuldigde contributie, verhoogd met incasso- en administratiekosten.

9. De overeenkomsten zijn bindend. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk. Medische gronden kunnen als uitzondering worden geaccepteerd. In dit geval kan het abonnement gepauzeerd worden tot de abonnementhouder weer hersteld is en wordt het abonnement verlengd met de periode van de duur van de pauzering. Aan de pauzering zijn kosten verbonden.

10. Opzegging van het lidmaatschap aan het einde van uw abonnementsperiode, dient minimaal 1 maand voor de eerste van de volgende kalendermaand te geschieden (Bijvoorbeeld: Uw abonnement loopt af per 1 januari. U dient dan op te zeggen vóór 1 december).

11. Opzeggen dient per email of schriftelijk te geschieden.

12. Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap automatisch met het van toepassing zijnde abonnement verlengd. Met dien verstande dat bij een jaarabonnement, na afloop van de volledige abonnementsperiode, het abonnement maandelijks opzegbaar is, tenzij de klant heeft aangegeven dat het abonnement opnieuw kan worden afgesloten voor de volledige periode.

13. Sportspecifiq Next Level Performance Studio heeft het recht om bij wangedrag en/of niet volgen van de huisregels, leden de toegang te weigeren.

14. Tevens kan Sportspecifiq Next Level Performance Studio in het geval van wangedrag het lidmaatschap beëindigen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is. Alle nog verschuldigde lidmaatschapsgelden tot het einde van de abonnementsperiode blijven invorderbaar.

15. Sportspecifiq Next Level Performance Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie, incl het aanhorige parkeerterrein.

16. Sportspecifiq Next Level Performance Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.

17. Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en hierna vernietigd.

18. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben in principe geen toegang tot de fitnessruimte.

19. Tijdens de officiële Feestdagen is de Sportschool gesloten.

20. Sportspecifiq Next Level Performance Studio behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

21. Voor het bezoeken van de Studio dient altijd 24 uur vooraf een afspraak gemaakt te worden. Annulering dient eveneens 24 uur voor de afspraak te gebeuren.

22. In het geval van een “no show”, of niet tijdige afmelding, zal vanaf de 2e maal binnen 1 kalendermaand 5,- Euro per keer in rekening worden gebracht bij de eerst volgende automatische incasso.